Aviso legal

Consonte a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán incorporados nun ficheiro automatizado baixo a responsabilidade de FANPA, CIF: G-36020311, para a xestión e tramitación da inscrición do seu fillo/a nesta actividade, para o efecto, a FANPA cederá os seus datos á empresa que contrate para executar a actividade e que só poderá empregar para ese fin.

Pode exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito ao enderezo: Xan
Guillermo no 9, 36002 Pontevedra.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos e os do seu fillo/a non foron modificados, e que se compromete a comunicarnos calquera variación, así mesmo, que temos o consentimento para utilizalos coa finalidade de impartir a actividade na que inscribiu o seu fillo/a e cumprir coas obrigas propias.